Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím, aby prevádzkovateľ internetového obchodu https://www.omaluj.sk/, spoločnosť Snov, s.r.o., so sídlom Hlavná 807/44, 93101, Šamorín, Slovenská republika, IČO: 47459344 v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), spracúval moje osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Prehlasujem, že som bol/a riadne informovaný/á o spracovávaní mojich osobných údajov, ako aj o mojich právach, najmä o práve: – na prístup k osobným údajom, – na opravu, resp. doplnenie údajov, – na výmaz údajov (byť zabudnutý), – na prenositeľnosť údajov, – vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov, – vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohoto priameho marketingu, – na obmedzenie spracovávania údajov, -nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania, – podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona. Pokiaľ ako dotknutá osoba zistíte, že spracovávanie Vašich osobných údajov je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore zo zákonom, máte právo požadovať od prevádzkovateľa alebo ním povereného sprostredkovateľa vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu. Prehlasujem, že som dovŕšil vek 16 rokov. V opačnom prípade prehlasujem, že som požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovávaním mojich osobných údajov. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, alebo pre uplatnenie svojich práv nás môžete kontaktovať na: tel.: +421948 366 960, alebo emailovej adrese: info@omaluj.sk

Marketing

„Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.). Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailovú adresu kupujúceho. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely môže kupujúci kedykoľvek odvolať odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám“,

Cookies

„S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach kupujúceho (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbory cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia, a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.“, alebo niečo obdobné.