INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážení zákazníci,

na tomto mieste by sme Vám radi vysvetlili akým spôsobom a za akými účelmi používame Vaše osobné údaje a aké máte práva a možnosti v tejto oblasti.

Kto je zodpovedný za Vaše osobné údaje?

Spoločnosť Snov, s.r.o., so sídlom Hlavná 807/44, 93101 Šamorín, Slovenská republika, IČO: 47 459 344, je zodpovedným prevádzkovateľom Vašich osobných údajov.

Na aké účely používame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame na tieto účely (ďalej “Povolené účely”):

 • Nákup tovaru a poskytovanie služieb, čím sa rozumie spracúvanie Vašich osobných údajov pre účely riadneho vybavenia Vašej objednávky, dodania Vami zvoleného tovaru, plnenie zmluvných povinností, komunikácia s Vami, ako aj vedenie účtovnej evidencie;
 • Starostlivosť o zákazníkov, čím sa rozumie spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade Vašich dotazov alebo žiadostí;
 • Užívateľské konto, čo zahŕňa spracúvanie Vašich osobných údajov v súvislosti s vytvorením Vášho užívateľského konta a jeho ďalšieho používania a prevádzky;
 • Marketingová činnosť, čím sa rozumie spracúvanie Vašich osobných údajov pri registrácii na odber obchodných správ a ktoré využívame na zasielanie obchodných správ a k väčšej relevantnosti nami zasielaných oznámení;
 • Uplatnenie práv a nárokov, čo zahŕňa spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu uplatnenia práv a nárokov a to aj v súdnom alebo administratívnom konaní a tiež účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci.

Vaše osobné údaje spracúvame s ohľadom na vyššie uvedené Povolené účely na uvedených právnych základoch:

 1. a) Plnenie zmluvy, ktorú uzatvárate s našou spoločnosťou pri objednaní tovaru
 2. b) Plnenie našich zákonných povinností, ako sú najmä naše účtovné a daňové povinnosti, ale aj sprístupnenie údajov orgánom verejnej moci v zákonom stanovených prípadoch;
 3. c) Oprávnené záujmy, v súvislosti so zlepšovaním našich služieb a pri niektorých marketingových činnostiach, pričom tieto záujmy neprevyšujú tie Vaše alebo nezasahujú neprimeraným spôsobom do Vašich práv.
 4. d) Súhlas, a to predovšetkým v súvislosti s marketingovou komunikáciou alebo vernostnými programami. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať, s tým, že toto odvolanie nemá spätnú platnosť, t.j. odvolanie súhlasu neovplyvňuje platnosť spracovania údajov, ktoré bolo uskutočnené pred jeho odvolaním.

Aké osobné údaje zbierame?

Pokiaľ nie je inak dohodnuté, uchovávame len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné vzhľadom na vybavenie Vašej objednávky, uzatvorenie zmluvy a dodanie objednaného tovaru, resp. v súvislosti s vyššie spomenutými Povolenými účelmi. To zahŕňa informácie, ktoré nám sprostredkujete priamo, prostredníctvom formulára na našej internetovej stránke alebo ktoré nám poskytnete iným spôsobom.

Jedná sa najmä nasledovné kategórie údajov:

 • osobné detaily, ako meno a priezvisko, doručovacia adresa, prípadne fakturačná adresa, telefonický a emailový kontakt, predmet objednávky, resp. iné údaje nevyhnutné pre vybavenie Vašej objednávky;
 • údaje súvisiace s prístupom a používaním našej internetovej stránky a internetového obchodu, čo predstavuje najmä údaje súvisiace s vytvorením Vášho užívateľského konta a údaje nevyhnutné na komunikáciu s Vami a údaje zaznamenávajúce Vaše osobné preferencie;
 • údaje súvisiace s marketingovými činnosťami našej spoločnosti, akým je napríklad Vaša emailová adresa;
 • iné osobné údaje odvodené alebo vygenerované z vyššie uvedených Povolených účelov.

Ako zbierame osobné údaje? 

Vaše osobné údaje zbierame primárne priamo od Vás počas Vašej interakcie s nami prostredníctvom našej internetovej stránky alebo iným komunikačným spôsobom.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo zneužitiu využívame fyzické, elektronické a procedurálne bezpečnostné opatrenia, ktoré zodpovedajú technickému stavu a právnym požiadavkám na ochranu osobných údajov. Tieto bezpečnostné opatrenia zahrňujú implementáciu špecifických technológií a procedúr vytvorených na ochranu Vášho súkromia. Zaväzujeme sa po celý čas striktne dodržiavať zákony a nariadenia súvisiace s dôvernosťou a bezpečnosťou osobných údajov.

S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi partnermi, ktorí nám pomáhajú s vybavením Vašej objednávky, najmä s jej dodaním, realizáciou platby, prevádzkou nášho obchodu alebo pri vykovaní marketingových činností.

Jedná sa najmä o nasledovné subjekty:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o. – Technická 7, 821 04 Bratislava, Slovenská Republika Zmluvný partner, Dopravca 

Packeta Slovakia s. r. o. Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka – Zmluvný partner, Dopravca 

Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland:

 • Google reCaptcha – Môže analyzovať prenos (potenciálne obsahujúci osobné údaje používateľov) s cieľom filtrovať časti prenosu rozpoznané ako roboty a „zabrániť automatizovanému softvéru v kompromitovaní zákazníckych účtov“. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu.
 • Google Analytics – Získavanie anonymizovaných štatistických údajov o používaní webovej stránky. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.
 • Google Adwords – Identifikácia v rámci reklamnej siete Google AdWords, opätovné cielenie reklamy na základe akcie používateľa (remarketing). Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.

Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland

 • Facebook pixel – Identifikácia v rámci reklamnej siete Facebook, opätovné cielenie reklamy na základe akcie používateľa (remarketing). Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.

Vaše osobné údaje môžu byť tiež poskytnuté orgánom verejnej moci, v prípadoch, kedy to predpokladá príslušný právny predpis.

Kde spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nebudú spracúvané mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej “tretie krajiny”) a naša spoločnosť nezamýšľa preniesť tieto údaje do tretej krajiny.

Vaše práva na ochranu osobných údajov

Za podmienok ustanovených príslušnými právnymi predpismi máte:

 • právo na prístup k Vašim osobným údajom, teda máte právo získať od nás potvrdenie, či o Vás spracúvame osobné údaje. V prípade, ak ich spracúvame, môžete žiadať informácie o účeloch spracovania, kategórii osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli vaše údaje oznámené, plánovaných dobách uchovávania, pôvode vašich údajov, ak neboli zhromaždené priamo od vás;
 • právo na opravu Vašich osobných údajov, v prípade ak sú spracúvané osobné údaje nesprávne, prípadne môžete požadovať ich doplnenie s ohľadom na účel ich spracúvania, ak sú tieto údaje neúplné;
 • právo na vymazanie (právo na zabudnutie) Vašich osobných údajov, ak:
 1. a) už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 2. b) odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 3. c) namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
 4. d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, ak:
 1. a) namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť ich správnosť,
 2. b) spracúvanie je protizákonné, avšak namiesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania,
 3. c) už Vaše osobné údaje nepotrebujeme, ale tie sú potrebné pre Vaše účely týkajúce sa uplatnenia právneho nároku,
 4. d) namietate ich spracúvanie a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami;
 • právo na prenosnosť osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte, ktoré sa Vás týkajú a ktoré uchovávame, k Vami zvolenému inému prevádzkovateľovi;
 • namietať voči spracovaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme. Takisto máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Bližšie informácie týkajúce sa Vašich práv nájdete v článkoch 15 až 22 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej únie.

V prípade, že máte záujem podať jednu z vyššie uvedených žiadosti, kontaktujte na nás na adresách uvedených nižšie, pričom uveďte svoje identifikačné údaje ako je meno a priezvisko. Za účelom  ochrany Vašich osobných údajov a zabráneniu neoprávnenému prístupu k údajom môžeme požadovať aj ďalšie identifikačné údaje na overenie totožnosti.

V prípade, že máte obavy ohľadom spracovania Vašich údajov, môžete nás kontaktovať na kontaktných údajoch uvedených nižšie. Vašu záležitosť prešetríme a ak nebudete spokojný s našou odpoveďou alebo máte zato, že sme Vaše osobné údaje nespracovávali v súlade s platnými zákonmi, máte právo podať sťažnosť na príslušný orgán, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ste povinný poskytnúť nám svoje osobné údaje?

Osobné údaje nám v zásade poskytujete dobrovoľne. V určitých prípadoch je poskytnutie týchto údajov nevyhnutné pre účely uzatvorenia zmluvy, na základe ktorej Vám zasielame tovar alebo na naplnenie vyššie uvedených povolených účelov. Ak nám v týchto prípadoch neposkytnete svoje osobné údaje, nebudeme schopní riadne vybaviť Vašu objednávku a plniť podmienky vyplývajúce zo zmluvy, vybaviť Váš podnet alebo poskytnúť Vám informácie o našich produktoch a službách.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame po nevyhnutnú dobu vzhľadom na Povolené účely.

Vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenia Vašej objednávky uchovávame počas doby trvania zmluvného vzťahu. V prípade vytvorenia užívateľského konta sú niektoré údaje uchovávané po dobu zriadenia konta. Časť údajov súvisiacich s objednávkou uchovávame z dôvodu uplatňovania práv a nárokov po dobu 4 rokov od jej splnenia. Údaje súvisiace s daňovými dokladmi uchovávame po dobu 11 rokov.

Osobné údaje, ktoré súvisia s Vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme ho vedeli pre Vás prevádzkovať.

V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania obchodných správ na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte alebo inak nezanikne dôvod ich spracúvania.

V prípadoch spracúvania Vašich osobných údajov pre naše oprávnené záujmy, uchováme Vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania.

V osobitných prípadoch môže dôjsť k spracúvaniu Vašich osobných údajov aj mimo tu uvedených lehôt, napr. z dôvodu súdnych alebo administratívnych konaní alebo v prípadoch ustanovených príslušným právnym predpisom. V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte na nižšie uvedených kontaktných údajoch.

Aktualizácia informácie o ochrane osobných údajov

Táto politika ochrany osobných údajov bola naposledy aktualizovaná v októbri 2021. Vyhradzujeme si právo na aktualizáciu a zmenu tejto informácie o ochrane osobných údajov s cieľom reflektovať a meniť spôsob, akým spracovávame Vaše osobné údaje, alebo z dôvodu zmeny právnej úpravy. Každá upravená verzia bude dostupná alebo zverejnená na Vám prístupných miestach.

Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade, že budete mať akákoľvek otázky ohľadom Vašich práv alebo budete mať iné požiadavky súvisiace s Vašimi osobnými údajmi, kontaktujte nás prosím na uvedených kontaktných údajoch: Snov, s.r.o., so sídlom Hlavná 807/44, 93101 Šamorín, Slovenská republika, IČO: 47 459 344; Tel.č. +421948366960, email: info@omaluj.sk