Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop Oma & Luj

I. Úvodné ustanovenia

 1. Predávajúcim je Snov, s.r.o. , Hlavná 807/44, 93101, Šamorín, IČO: 47459344, DIČ: 2023911780 (ďalej len „predávajúci“). Orgán dozoru: Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, odbor výkonu dozoru, tel. č.: 033/ 5512 689 – 90, fax. č.: 033/ 5512 656, e-mail: tt@soi.sk
 2. Kupujúcim je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakúpi tovar ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.omaluj.sk (ďalej len „kupujúci“).
 3. Predávajúci ponúka svoj tovar určený na predaj na webovej stránke www.omaluj.sk.

II. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

 1. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu je objednávka záväzná a medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
 2. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.
 4. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.
 5. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. Storno môžete poslať len e-mailom. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

III.  Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Ceny sú uvedené s DPH. Ceny môžu podliehať zmenám i bez prechádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.
 2. Celkovú cenu za objednávku tvorí základná cena tovaru, ku ktorej sa pripočíta cena za dopravu určená tarifou dopravcu a prípadne cena dobierky.
 3. Kupujúci si môže ako spôsob platby zvoliť platbu vopred na bankový účet predávajúceho, alebo v rámci Slovenska aj platbu na dobierku respektíve cez službu PayPal.
 4. Pri neprijatí platby vopred na bankový účet predávajúceho do 5 dní odo dňa vytvorenia objednávky, bude kupujúci e-mailom alebo telefonicky upovedomí. Pri neprijatí platby do 10 dní objednávka kupujúceho bude automaticky stornovaná.
 5. Doklad o kúpe (faktúra) je odoslaná elektronickou formou na e-mail kupujúceho, ktorý uviedol pri nákupe tovaru.

IV. Dodacie podmienky

 1. Dodacia lehota tovaru skladom v rámci Slovenska je do 5-10 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Po dohode s kupujúcim je možné uvedené dodacie lehoty predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania predávajúci informuje kupujúceho pri overovaní objednávky.
 2. Ak kupujúcemu nevyhovuje predĺžená dodacia lehota oznámená predávajúcim pri overovaní objednávky, má možnosť zrušiť objednávku v súlade s čl. II bod 7 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 3. Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

V. Doručenie a prevzatie tovaru

 1. Predávajúci zabezpečuje doručenie tovaru prostredníctvom služieb kuriérskej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o., alebo prostredníctvom kurierskej spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o.
 2. Miesto doručenia tovaru je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie povinnosti doručiť tovar sa považuje doručenie tovaru na určené miesto.
 3. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v termíne a mieste uvedenom v objednávke.
 4. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s pracovníkom kuriérskej spoločnosti spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie zásielky nebudú akceptované.
 5. Predávajúci zodpovedá za tovar až po okamih jeho prevzatia kupujúcim, kedy nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento prevezme všetky časti objednaného tovaru a prevzatie tovaru písomne potvrdí.
 6. Predávajúci odošle elektronickou formou na e-mail kupujúceho  doklad o kúpe (faktúru), ktorý zároveň slúži aj ako záručný list.
 7. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie objednaného tovaru zavinené prepravcom. Za poškodenie alebo zničenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Uvedené situácie rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po nahradení všetkých škôd prepravcom.
 8. V prípade ak kupujúci neprevezme, alebo odmietne prevziať vopred uhradený tovar, bez riadneho odstúpenia od zmluvy, vráti sa kupujúcemu na jeho účet suma len za daný tovar, bez sumy poplatku za služby kurierskej spoločnosti. Ak kupujúci nereaguje na výzvu a neposkytne do 14 dní číslo účtu, na ktorý má byť suma za neprevzatý tovar poukázaná predávajúcim, kupujúci tak neumožní predávaucemu vrátiť mu platbu. V tom prípade kupujúcemu zanikne právo na vrátenie peňazí za uhradený tovar. Kupujúci má právo odvolať sa proti zániku práva na vrátenie peňazí do 30 dních od zanikunutia práva na vrátenie peňazí.

VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci má v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu.
 2. Kupujúci môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť u predávajúceho predložením vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy (otvoriť). Vyplnený formulár v listinnej podobe je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu spolu s tovarom na adresu predávajúceho.
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie od odstúpení od zmluvy bolo spolu s tovarom odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v bode 1.
 4. Tovar na vrátenie musí byť nepoškodený, nenosený, kompletný s visačkou a vrátane priloženého dokladu o kúpe. Tovar, z ktorého bola visačka odstránená, nebude predávajúci akceptovať. Kupujúci je povinný poslať predávajúcemu tovar na vrátenie doporučene, poistený a vo vhodnom balení, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu zásielky. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu, poškodenie alebo zničenie tovaru počas prepravy zásielky.
 5. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 6. Kupujúci je zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 7. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru spolu aj s oznámením o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu platby, ktoré od neho prijal na základe zrealizovanej objednávky. Platby budú kupujúcemu vrátené len za tovar, náklady vynaložené na dopravu znáša kupujúci.
 8. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa bodu 7 pred tým, ako mu je tovar určený na vrátenie doručený a z tohto dôvodu je kupujúci povinný odoslať zásielku s vráteným tovarom doporučene, nie dobierkou. Tovar, vrátený formou dobierky, predávajúci neprevezme.

VII.  Záruka a reklamácia tovaru

 1. Záručná doba je 24 mesiacov, začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.
 3. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný zaslať na adresu predávajúceho kópiu dokladu o kúpe (záručný list), popis vady tovaru a tovar, ktorý je čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu tovaru znáša kupujúci.
 4. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo aby bola, bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 5. Ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 6. Ak má tovar iné neodstrániteľné vady, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Odoslaním objednávky, resp. uzavretím zmluvy uzatvorenej diaľku udeľuje kupujúci predávajúcemu v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním poskytnutých údajov. Kupujúci týmto vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, svoj súhlas udelil dobrovoľne a môže ho kedykoľvek bezplatne odvolať v písomnej forme na e-mailovej adrese predávajúceho. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov má za následok zrušenie objednávky.
 2. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
 3. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúceho žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločnosti zabezpečujúcej prepravu tovaru, ktorej sú osobné údaje kupujúceho poskytované v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných právnych vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 2. Predávajúci si  vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky zmeny a doplnky vstupujú do platnosti dňom uverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.
 3. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z nesplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú, elektronickú formu komunikácie ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 8.1.2020.

Stiahnúť VOP